I. A Romák helyzete Magyarországon 1
A magyar társadalom évszázados hagyományai alapján toleráns a romákkal szemben, viszont
az utóbbi években megjelent egy erőteljesen romaellenes a hang a politikai életben. A demokrácia
hátránya a cigányság számára, hogy a pártpolitikai küzdelmek játszanak a cigányságkártyájával,
ez vagy erőteljes cigányellenességben, vagy túlzott engedékenységben nyilvánul meg. Nagyon
rontotta a cigányság közvéleményben való megítélését, a hamisan értelmezett „pozitív
diszkrimináció”, amely sok esetben cigány származású bűnelkövetők enyhébb megítélését engedte
meg. Jelen van a parlamentben egy szélsőségesen cigányellenes gondolatokat megjelenítő politikai
párt. Ugyanakkor tán éppen ennek egy ellenhatása is érzékelhető. A társadalomban egy cigányok
és nem cigányok közötti ellentét áthidalására egyre aktívabb réteg. Egyre gyakoribbak a témával
foglalkozó konferenciák, önkéntesek lépten-nyomon segítőkészségüket nyilvánítják ki.
Országszerte 80-100 formális cigánypasztorációs kezdeményezést tartunk számon a Katolikus
Egyház keretein belül.
Gondot okoz, a szakterületen dolgozók kiégettsége!
Az integráció akadálya lehet a hibás segítségnyújtás, amelyben az alárendeltséget és a
függőséget megerősíti, nem építi a saját lába állást.
Külön kiemeljük azt az akadályt, amely abból fakad, hogy a cigányságnak hiányos az
önértékelése, ezt megerősíti és sokszor okozza a többségi társadalom szemlélete és romák
alárendeltségéről, és ez akadályt gördít az egészséges szimetrikus társadalmi együttműködés elé
romák és nemromák között. A lassan egyre inkább öntudatra ébredő cigányság „problémáját”,
vannak akik úgy akarják „megoldani”, hogy vissza akarják parancsolni a szellemet a palackba,
mások emberhez méltóbb megoldások felé törekszenek: megfelelő képzés, a foglalkoztatás
növelésén túl törekszenek a sajátos kultúra tiszteletére, hogy méltó helyet biztosítani a
cigányságnak a társadalomban. Az erősen különböző szemléletek között sokszögű szélsőséges
konfliktusok születnek, ebből fakadnak a mai feszültségek a romák körül.
A cigányság a 7-8%-os részarányt tesznek ki az összlakossághoz képest. Viszont a cigányság
reprodukciós képessége sokkal magasabb, mint a többségi társadalomé, ezért a roma társadalom
létszáma sokkal gyorsabb ütemben növekszik. A nem cigány nők 20%-ának van 3 vagy több
gyermeke, a cigány nők 61%-ának van 3 vagy több gyermeke 2 . Tíz év alatt, miközben a magyar
társadalom létszáma 300 ezerrel csökkent, miközben a cigányság létszáma 100 ezerrel növekedett.
A cigányok több csoportja van jelen az országban 87%- nem beszéli a nyelven, un. romungró
cigányok, akik a kárpáti nyelvet beszélték, amely közel ált a mai romanesz nyelvhez, a XV
században érkeztek az országba. Az országban élő romák 7,8 % oláh cigány, akik a XVIII-XIX.
században érkeztek Magyarországra, a lovári nyelvet beszélik. A Beás cigányok nem romani
jellegű nyelvet beszélnek, hanem a egy óromán nyelvet, a magyarországi cigányság 4,5%-át teszik
ki.
A magyar cigányság egészségügyi helyzete igen hátrányos. Egy cigány ember várható
élettartama kb. tíz évvel rövidebb, mint a többségi társadalom tagjaié. A betegségek előfordulási
aránya általában 2-3-szoros, de van olyan betegség, amely 6-szor gyakrabban fordul elő (asztma) a
cigányság körében.
A lakhatási körülmények hátrányos helyzetüket tükrözik. Az egyik legsúlyosabb probléma
cigánytelepek felszámolásának kérdése. Többször született „végleges” telep felszámolási terv.

1 Az adatok legnagyobb részét a Kertesi és Kézdi 2003-as kutatásai, becslése alapján vettük
2 Kopp Mária Magyar Lelkiállapot 2008. 419-420. old. Szabóné, dr. Kármán Judit kutatása

2

Romapasztoráció Magyarországon Dúl Géza

MKPK cigánypaszorációs referens
2002-ben több milliárd forintot rendeltek hozzá, de végül is a terv a politikai játszmák áldozatául
esett. 3 A telepfelszámolások azóta is folyamatosan haladnak előre, de nagyon lassan.
A magyarországi cigányság csupán 25,1%-ának van munkahelye, 5%- tanul, igen magas a
rokkantnyugdíjasok száma: 15,4%. A gyermeknevelésen otthonmaradtak kapnak némi térítést, 13,
%-ot tesznek ki. A rendszerváltás előtt a kádári diktatúrában 85%-nak volt munkahelye. Akkor a
munkanélküliség a munkahelyeken belül volt. Ez az elmúlt 25 évben egyfajta nosztalgiát
eredményezett a rendszerváltás előtti időszak iránt.
A munkanélküliség magas mutatója összefüggésben van az iskolázottság, a képzettség
alacsony szintjével. Azért olyan magas a munkanélküliek aránya, mert a cigányság képzettsége és
iskolázottsága alacsony. És éppen a szegénység miatt nem tud magasabb iskolázottsághoz jutni,
mert nincs elég jövedelme a képzettség növeléséhez. Ez az ördögi kör megakadályozza a kitörtést
a szegénységből, és folyamatosan újratermeli a szegénységet, a rossz lakásviszonyokat és
egészségi mutatókat.
Az oktatás egyszerre mutat kedvező és káros tendenciákat. Igen magas a 8 osztályt el nem
végzők aránya 30,2 %, a csupán nyolc osztályt elvégzettek aránya 36,4%. Az érettségizők
számmutatója a korosztályon belüli arányszámot fejezi ki. Jó, hogy az egyre fiatalabb
korosztályon belül emelkedő arányt mutat.
Kedvező változások: Fiatalabb korosztályok körében kevesebb, mint ötödére csökkent a 8
általánost el nem végzők száma, de még most is 15%-ot tesz ki. A fiatalabb korosztályok növekvő
számban végzik el az általános iskolát. Az érettségizők aránya harminc év alatt megtízszereződött,
de jelenleg is csak 11,4%. (A többségi lakosság körében az érettségizettek aránya 38,2 %) A
szakmunkások mutatószáma több csaknem négyszeresére emelkedett. Az utóbbi fölmérések azt
igazolják, hogy – bár növekszik az érettségizők száma a cigányság körében, lemaradásuk mégis
egyre nagyobb, mert sokkal gyorsabban növekszik az összlakosság körében az érettségit
megszerző fiatalok száma. Tíz év alatt 27%-kal növekedett a cigányság lemaradása. Sajnálatos
tendencia az utóbbi időben, hogy a szegregált iskolák száma, és a gyógypedagógiásnak
nyilvánított homogén cigány osztályok száma növekszik. 4 A legrosszabb az iskolázottsági adatok
a gettósodott településeken vannak.
A főiskolai, egyetemi végzettség mutatószáma az európai átlaghoz képest kiugróan magas, de
így is 2% alatt marad (7-8% volna a részaránynak megfelelő).
II. A cigánypasztoráci jelenléte a társadalomban roma-nemroma feszültségek között
Jelen van a cigánypasztorációban egy központi elem, alapvető gondolat. Nem elegendő
egyoldalúan csak a cigányság felzárkóztatásával foglalkozni, hanem a többségi társadalmat is
befogadó képessé kell tenni cigányság iránt és ez is a cigánypasztoráció feladata. Egyszerre két
irányú tevékenységet kell folytatnunk, mert az egyoldalú kezeléssel a cigányokat és
nemcigányokat elválasztó ellentétet, a tapasztalatok szerint sokszor nem enyhül, hanem
ellenhatásként a feszültségek növekedhetnek. Leghatékonyabb, ha cigányok és nemcigányok
egymással közösségben jelennek meg és együtt fordulnak mindkét irányba, a társadalmi feszültség
mindkét oldala felé.
A jelen politikai kormányzat, együttműködő, mérsékelten segítőkész, alkalmas környezetet
biztosít az evangelizáció munkájához a cigányság körében is.
Néhány szimbolikus jelentőségű közgondolkodást befolyásoló pasztorális tény, esemény

3 Kopp Mária Magyar Lelkiállapot 2008.434. old. Miklósi Endre cikkéből
4 Kopp Mária Magyar Lelkiállapot 2008. 419-420. old. Szabóné, dr. Kármán Judit kutatása

3

Romapasztoráció Magyarországon Dúl Géza

MKPK cigánypaszorációs referens
A 2008-ban lefordított lovari nyelvű teljes Bibliát valószínűleg nem sokan használják, mégis
érezzük a romák önértékelését folyamatosan erősítő hatását. A liturgiában nem hivatalos liturgikus
szövegként, de fordításként használjuk. Boldog Ceferino tisztelete, ismerete országszerte
növekedett. A képe, neve egyre elterjedtebb a romák között, találkozókon kitesszük a képet,
formálja a tudatot. Befolyásolja a közgondolkodás roma képének alakulását. Az utóbbi néhány
évben, többnyire politikai indíttatásból az erőteljes roma ellenes hang kiváltott egy csendesen
növekvő érdeklődést. Formálja a közgondolkodást a közéletben részt vevő fiatal, roma diplomás
értelmiségi réteg, és lassan erősíti a romák iránti szolidaritást. Korábban túlnyomó részt baloldali
gondolkodású roma értelmiségiek voltak, most kezdenek megjelenni a keresztény értékrend
mentén is.
Roma népismeret címmel 2010-ben megjelent Székely János püspök úr tollából egy
ismeretterjesztő könyv a romák helyzetéről, történelméről, kultúrájáról. Várakozáson felüli
érdeklődést váltott ki, és tapasztaljuk, hogy folyamatosan formálja a jóakaratú érdeklődő emberek
cigányképét. 2015-ban pedig elkészült egy romák számára írott hittankönyv is, valamint 2016-ban
egy lovari nyelvű temetési szertartás-könyv is.
Minden évben vannak nagyobb létszámú találkozóink, zarándoklataink. Ilyenek a csatkai búcsú
(részben cigány nyelven elmondott szentmise, tanúságtételek), a Mátraverebély-szentkúti cigány
búcsú (a környékbeli kisebbségi önkormányzatok szervezésében, körmenettel, igeliturgiával),
máriapócsi cigány búcsú (két napos rendezvény lelkigyakorlattal), csobánkai Szent Anna búcsú,
cigány fiatalok találkozója Kaposszentbenedeken, országos cigány-nem cigány találkozó Vácott,
Szent Márton búcsú Alsószentmártonban.
A Görög katolikus egyház olyan területen van jelen, ahol a romák magas százalékban vannak
jelen, nagy erőfeszítéseket tesznek a romapasztorációban. Iskolák, lelkigyakorlatok Máriapócsi
cigánybúcsú, Hodászi roma egyházközség.
2013-ban először rendezte meg a Katolikus Püspök Konferncia a Katolikus Társadalmi
napokat, azóta a cigánypasztoráció előadással, kerekasztal beszélgetéssel jelen van a Katolikus
Egyház életét bemutató rendezvényen.
Preevangelizációs jelentősége van annak, hogy a Boldog Ceferino Intézet, a Katolikus Püspöki
konferencia romapasztorációs intézménye egész országra kiterjedő állami közmunka programban
bekapcsoldik, ezzel több mint ezer munknélküli romának és ezek családjainak segíti a
megélhetését.
9 roma származású pap van, a nehézség, hogy az egyházmegyei pasztorációba betagozódva
kevéssé vesznek részt a közvetlen romapasztoráációban.
Mindezek az események egyrészt a romák önértékelését erősítik, hogy a nemromákkal
harmonikusabb kapcsolatra legyenek képesek, ill. a nemromák roma képét formálják, hogy
befogadóbbak, kapcsolatképesebbek legyenek.
Plébániák
Nem annyira látványos, mégis talán a legfontosabb a plébániák szokásos tevékenysége
(hitoktatás, keresztelés, szentmisék stb.), amelyben természetesen sok cigány ember is részt vesz.
Elég csak arra gondolnunk, hogy például az Egri Főegyházmegyében a megkeresztelt gyermekek
kb. 25 %-a roma.
Papnevelés
A Vándorlók és Úton-levők Pápai Tanácsának 2013-ban küldött ajánlása szerint a magyarországi
szemináriumokban mindenütt megjelent valamilyen módon a romák kultúrájának és a roma
pasztorációnak a témaköre az oktatásban, ezen a területen szükség van még azonban további

4

Romapasztoráció Magyarországon Dúl Géza

MKPK cigánypaszorációs referens
lépésekre. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Roma Pasztorációs Bizottsága egy
tanmenetet állított össze, amelyet az egyes hittudományi főiskolák a maguk sajátosságai szerint
alkalmaznak, általában a Pasztorális tantárgy keretében.
Egyéb rendszeres tevékenységek
Szintén nagyon sok romát ér el a karitász (élelmiszer és ruha segélyek, gyógyszer). Néhány
esetben (pl. Kerecsenden egy vetőmag programmal) a karitász segített munkahelyteremtő
programok elindításában is. Szintén rendszeres a börtönpasztorációnk, ahol sok cigány emberrel
kapcsolatba kerülünk (pl. Vác, Balassagyarmat). Több helyen nevelőintézetekben is van bibliaóra,
szentmise (pl. Esztergom, Aszód).
Vannak olyan egyházi mozgalmak, amelyekben nagy számmal vesznek részt romák. Ilyen
például a cursillo, ami egy hosszú hétvégét felölelő nagyon intenzív lelki élmény és képzés. Igen
sok roma vett részt cursillo-s hétvégén 2013-ban is.
III. Célzottan romák evangelizációját szolgáló tevékenységek
A katolikus egyház sok olyan oktatási intézményt tart fenn, amelyek tanulóinak jelentős része
roma (pl. Kazincbarcika, Karcag, Szolnok, Nyíregyháza, Rakaca, Hodász, a miskolci, szegedi,
budapesti roma szakkollégiumok, stb.).
Évről évre átadjuk a Vályi díjat (a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekért végzett
tevékenység elismeréseként Komárom Esztergom megyében).
A Püspöki Konferencia támogatásában minden évben megrendezzük a Cigánypasztorációs
konferenciát, amely az ország legkülönbözőbb területeiről szakmai továbbképzést és
tapasztalatcserét biztosít a romapasztoráció vezetőinek.
Az ország több főiskolai képzést biztosító városában (Budapest, Miskolc, Debrecen,
Nyíregyháza, Szeged) Roma szakkollégiumok működnek az egyházak kezelésében. (Katolikus:
Jezsuita, Szeged-Csanádi egyházmegye, Hajdúdorogi Görög katolikus egyházmegye, Református
és Evangélikus egyházak). Miközben egyetemi, főiskolai tanulmányaikat folytatják többnyire
roma fiatalok, a cigány kultúra, és történelem ismeretében mélyülnek el, a cigány nemcigány
együttélésre kapnak képzést. Erősödik bennük a küldetéstudat, remélhető, hogy ők lesznek a jövő
roma értelmiségi vezető rétege. Vannak közöttük, akik orvosnak, zenésznek, énekesnek,
képzőművésznek, szociális munkásnak, tanárnak tanulnak.
2015-ben a Boldog Ceferino Intézet vezetésével, püspökkari finanszírozással elindult a
romapasztorációs lelkipásztori munkatárs képzés, amelynek célja, hogy a romapasztorációban
elkötelezett, munkatársakat képezzen ki, romákat és nemromákat, hogy a településeken a
plébániákon segítsék az egyházközségek kapcsolatát a hely roma társadalommal. A képzés
romákat és nem romákat, nagyon különböző iskolai végzettséggel készít fel a feladatra, roma
népismerettel, alapvető lelkipásztori ismeretekekkel.
Az Egyházi Szociálpedagógiai Háló olyan közösségi házakat jelent, ahol hátrányos helyzetűek
számára tanulási, közösségépítési, de akár mosási, étkezési, fürdési, tanácsadási segítséget és
lehetőséget is felkínálnak (Arló, Esztergom, Karcag, Gilvánfa, Alsószentmárton, Kaposfő,
Zsámbék).
A Váci Egyházmegye területén működik a Ceferino Ház a roma pasztoráció céljára működő
iroda. Alapelve, hogy a cigánypasztorációnak nem csak a romákkal, hanem a nemromákkal is
törődnie kell, hogy kapcsolatképessé tegye többségi társadalom képviselőit. Egy cigány nem
cigány közösség tevékenykedik több településen kb. 30-40 személy részvételével. Havi
rendszerességgel találkoznak, évente lelkigyakorlatokon vesznek részt. Ki-ki a saját településén
azon dolgozik, hogy a romákat bevezesse a helyi közéledtbe. Több a romák megélhetését segítő

5

Romapasztoráció Magyarországon Dúl Géza

MKPK cigánypaszorációs referens
kezdeményezés is elindult. Iskolákat keresnek föl, 10-18 éves fiatalok számárai „rendhagyó
osztályfőnöki órákat” tartanak. A fiatalok nagyon fogékonyak egy másfajta cigány-nemcigány
kapcsolatra.
Családi napközi hálózatok jöttek létre hátrányos helyzetű roma gyerekek iskolai
felzárkóztatására a Nyírségben, Nógrádban. Közösségi házakból álló hálózat jött létre állami
támogatásból a Váci egyházmegye területén (Dejtár, Vanyarc, Kálló, Mátraverebély, Valkó), a
Ceferino Ház kezelésében. Nehézséget jelent a házak folyamatos működtetése, mert a pályázatok
csak időszakokra biztosítanak támogatást.
Budapesten is folyik gyerekek iskolán kívüli délutáni foglalkoztatása. Évente több alkalommal
2-3 napos lelkigyakorlatokon, továbbképzéseken vesznek részt munkatársaink (Esztergom,
Máriabesnyő)
Rendszeres cigánypasztorációs szentmisék vannak Esztergomban (Szent Anna templom),
Budapesten a IX. ker.-i Gát utcai templomban, és a VIII. ker.-i Tömő utcai kápolnában.
Esztergomban egy ifjúsági találkozót szerveztünk a cigány kultúra és az egyház kapcsolatáról,
amelynek során a fiatalok vallásos ihletettségű és a cigány kultúrához kötődő verseket,
színdarabokat, táncokat, énekeket adtak elő (szept. 29).
A cigány kultúráért és cigány – nem cigány együttélésért tenni akaró romákat tömörítő Boldog
Ceferino Lovagrend is évről évre találkozik, támogatja pl. az esztergomi baromfi programot.
A Máltai Lovagrend igen aktívan bekapcsolódik a romapasztorációban gazdasági jellegű
munkával, ifjúságneveléssel pl. Monoron, Tarnabodon.
Minden nyáron szervezünk táborokat roma fiatalok számára (Esztergom, Csobánka, Vanyarc,
Kemence). Vannak vidám együttlétek (pl. esztergomi majális – focikupával, főzőversennyel, de
mindig szentmisével egybekötve).
Budapesten a jezsuita rend szervezésében működik egy a továbbképzést és párbeszédet
szolgáló cigánypasztorációs műhely, amely kéthetente jön össze. Érdeklődők, és roma
pasztorációban tevékeny elkötelezettek rendszeres találkozási helye.
IV. A nemromákat célzó, cigány-nemcigány kapcsolatot szolgáló programok
Főiskolákra, egyetemekre időnként meghívnak bennünket roma napi ünnepségekre,
kerekasztal-beszélgetésekre, a hallgatóknak rendezett alkalmakra, hogy a hallgatókkal ismertessük
a romapasztorációt, és jó hangulatú őszinte beszélgetések születnek a jelenlévő, az egyházban
elkötelezett romákkal. A roma kultúrát és gasztronómiát is van alkalmunk bemutatni ilyenkor. Az
egyházban és roma kultúrában elötelezet roma emberek a fiatalokban újra és újra meghökkenést
okoz.
Időnként adódik alkalom a civil médiában is a cigánypasztoráció eseeményeiről, szemléletéről
hírt adni. Törekszünk megismertetni a nézőket hallgatókat, olvasókat az egyházban elkötelezett,
saját népükért dolgozó cigány emberekkel. Ezzel formáljuk a többségi társadalom „cigányképét”,
hogy kapcsolatképessé váljanak a cigányokkal.
A Mária Rádióban rendszeres roma műsor célja, hogy alakítsa az egyháziak, hívek és
cigányokról alkotott képét, és alkalmassá tegye őket a cigányokkal való kapcsolatra.
Általános és középiskolákban az egyházban elkötelezett romák, rendhagyó osztályfőnöki órákat
tartanak, hogy formálják a diákok romákról alkotott szemléletét, és kapcsolatképesebbé tegyük
őket a romákkal szemben. Legtöbbször mély őszinte beszélgetések születnek.
Végülis Magyarországon

6

Romapasztoráció Magyarországon Dúl Géza

MKPK cigánypaszorációs referens
Megjelent a dél amerikai „El Sistema” cimű zenei nevelés módszere hátrányos helyzetű
gyerekek számára Magyarországon is.
Főiskolásoknak romológiai, ill szociális gyakorlat keretében, ill. középiskolásoknak érettségi
előtti kötelező 50 órás önkéntes munka keretében lehetőséget biztosítottunk hogy
bekapcsolódjanak roma családi napközis foglalkozásokba. Az így született kapcsolatok segítenek
leépíteni az előítéletet a cigányokkal szemben. Alakítja a fiatalok roma képét. A többségi
társadalom képviselői felé üzenetet visz a diákoknak a cigánygerekekkel való foglalkozásban
szerzett tapasztalata.
Néhány honlap évek óta hírt ad a cigánypasztorációról, eseményekről, tanulmányokat mutat be:
www.ceferino.hu , http://www.boldogceferinoalapitvany.hu/
Rendkívüli programok
Kapcsolatot tartunk a luteránus, kálvinista romapasztorációval. Kölcsönösen figyelemmel
kísérjük egymás munkáját, időnként meghívjuk egymást, konferenciákra, találkozókra.
Alkalmi kapcsolatok épültek Bártfával (Szlovákia) az ottani Szalézi Rend cigány közösségénél,
valamint Csicsaván, az ottan görögkatolikus egyház közösségében. Majd 2013-ban viszont
látogatott a Bártfai Cigány közösség Budapestre-Gyömrőre a magyarországi Ceferino
Közösséghez. A program nem csak a romák kapcsolatát jelentette, hanem a szlovák magyar
megbékélést is szolgálta.
Rendkívüli meghívás volt a Barka (Szlovákia) községben végzett misszió, amelyre a falu roma
lakosságának 80-90%-a eljött.

The situation of Roma in Hungary (1)

In looking at secular traditions, one could say that Hungarian society has been tolerant towards
Roma, but in recent years one can see the presence of an important shift in political life marked
by intolerance. The negative impact of democracy is shown by the game of party politics that
play the “gypsy card” either by manifesting an excessive anti gypsy attitude or an excessive
indulgence. A false interpretation of positive discrimination has caused many problems with
public opinion towards the gypsies because of experiences where delinquents of gypsy origin
were punished less severely than the others. In parliament there is a political party that defends
extremist opinions towards gypsies. At the same time one can notice the presence of a
completely opposite current. There exists a layer of society, more and more active, trying to calm
conflicts between Gypsy and Non-gypsies. Conferences organised on this theme are more and
more frequent, we can see that everywhere there are volunteers who want to work at this. All
over the country in the frame of pastoral work by the Catholic Church we can count from 80 to
100 initiatives.

A major problem is that these collaborators, little by little, lose their enthusiasm and become
discouraged.
An obstacle to integration can be found in “well-meaning” help which exaggerates the
subordination and the dependence of the Gypsies instead of reinforcing self-confidence and the
innate dignity of the person.
The lack of self-confidence of the Gypsy people and the conception of a major part of the
society of subjection may be an obstacle to a symmetric and working social collaboration
between Gypsies and Non-Gypsies ; some want to “solve the problem” but Gypsy society little
by little is becoming more organised and aware of itself. Some people are not taking into
account this evolution and maintain clichés while others try to find more humane solutions:
formation, opening of the work market, respect of their culture to assure the place in society to
which the Gypsy people have a right.

The Gypsy ethnic group represents 7 to 8 % of the total population of the country. Since their
birth rate is higher than in the majority population the proportion of the number of gypsies is
rapidly increasing, more so than the growth of total population. While 20% of non–Gypsy
women have three or more children, 60% of Gypsy women have three or more children (2). In
the last ten years Hungarian society has diminished by 300.000 people while the Gypsy ethnic
group has increased by 100,000 people.

2

Several groups are present in the country. Hungarian Gypsies mostly belong to the Romungro
group and for 80% of them Hungarian is their mother –tongue… They arrived in the country in
the XV century. The proportion of Vlax is 7.8%; they arrived in Hungary in XVIII-XIX century.
They speak “Lovári”. The Béas represent 4.5% of the Gypsy population and have lost their
original language, they speak a dialect of ancient Rumanian.

The sanitary conditions of Hungarian Gypsies are rather unfavourable. Their life expectancy is
ten times lesser than for the majority population. The presence of various illnesses is 2 or 3 times
more. (asthma is 6 times more prevalent for them.)

Their housing conditions are also unfavourable. The destruction of housing is a very serious
problem. There are already many projects concerning complete destructions; In 2002 a sum of
several milliards of Forint had been included in the budget but finally the project has become
victim to political interplay and has not been concretised. There is some progress in this domain
but it is very slow. The number of those in employment is 25.1%. Those continuing their studies-
5%; the proportion of those touching an invalid pension is 15.4%.those who stay at home to
bring up their children and who receive a feeble subvention is 13%. Before the change of
political regime 85% were in employment. At that time unemployment was inside work
structures. This situation generates nostalgia for the period before the change of government.

Unemployment is closely related to the feeble level of schooling and formation; not having the
necessary resources, the ROMA have no possibility of benefitting from adequate formation or
higher study. This vicious circle means they cannot improve their lives which in turn results in
sustained poverty, inadequate housing and poor health.

In education, there are positive and negative trends. Many (32%) do not finish elementary
schooling. Those who leave school at the end of the first cycle represent 36.4%. The number
passing A levels is rising especially in the younger generations.
Positive development :The number of youths not finishing the elementary cycle has diminished,
it is now 15%; These last 30 years the number of youths doing “A” levels has increased tenfold-
it is now 11.4% compared to 38.2% in the majority population. The number of qualified workers
has quadrupled. According to recent statistics, although the number of “A” level students among
the Gypsies has risen, their backwardness has also risen compared to the majority population.
This has arrived at 27% over the last ten years… There is another regrettable tendency these last
years: the number of segregated schools and classes composed only of Gypsies and classes
composed of Gypsies only registered as mental deficient or handicapped children. These are
ghettos where the situation is really serious. The number of diploma holders is superior to the
European level but doesn’t reach 2% where in view of their proportion to majority population a
score of 7/8% would be more acceptable.

3

The presence of the pastoral in a society, divided by tensions between Gypsies.
and non-Gypsies.

In the pastoral there is a central element, a fundamental way of thinking. It is not sufficient to
work at the “catching-up “of Gypsies, but more to make the majority population aware of the
need to welcome the Gypsies. Therefore we must develop activities in a double direction, since
in the accentuation of one side and neglecting the other, tensions rise instead of calming down.;
The most effective solution is the presence together of Gypsies and non-Gypsies in a community
who turn together to face the two poles of social tension.

Government is collaborating with the pastoral, giving modest help and assuring a healthy
atmosphere for the work of evangelization among the Gypsies.

Some aspects and events of pastoral work which have an important symbolic aspect and
influence public opinion.
There are not many people who use the complete Bible in Lovári tongue and yet its effect on the
self-confidence among the Roma is unquestionable. We use it for the liturgy as texts and non
official translations. Throughout the country, respect for and knowledge of Blessed Ceferino is
rising. His image and name are increasingly widespread among the Roma and at our meetings
we spread his renown. From the personality of Ceferino we try to form the conscience and
influence public opinion about the Roma. These last years we have seen an aggressive anti-
Gypsy voice pushed by political impulse, but at the same time the number of qualified Roma
who participate in public life is rising. In addition we also notice a silent interest and a new
solidarity towards the Roma. In the past, intellectual Roma were more left-leaning in their
views, but now we can find them in a position compatible with Christian values.
In 2010, a book written by Bishop Székely János was published, under the title “Getting to
Know the Gypsy People” with the aim of spreading knowledge about the situation, history and
culture of the Roma. The book has had an impact on the public and we have seen positive
benefits in public opinion. In 2015, a catechism for the Roma was made available and in 2016 a
booklet on the funeral ceremony in Lovári tongue appeared.
A number of meetings and pilgrimages take place each year in our calendar. For example, there
is a parish fete and pilgrimage at Csatka (parts of the Mass are in Lovári and also witnesses) at
Mátraverebély-Szentkút, a Gypsy pilgrimage organised by local minority authorities with a
procession and preaching, at Máriapócs, Gypsy pilgrimage with encounters over two days and
spiritual exercises, the Csobánka feast of Szent (saint) Anna. Meetings concerning Gypsy youths
at Kaposszentbenedek a national encounter between Gypsy and non-Gypsies at Vác, the feast of
Szent Márton at Alsószentmárton.
The Greek Catholic church makes great efforts in pastoral work in areas where there are
significant numbers of Gypsies. Schools, spiritual exercises, a Gypsy pilgrimage at Máriapócs
and in the Gypsy parish of Hodász.

4

In 2013, the Hungarian Episcopal Conference organised for the first time, Catholic public days
during which the pastoral is presented and commented on at a round table. The Blessed
Cerferino Institute as part of the Episcopal conference, actively associates with public work
organised throughout the country, and in this way, promotes the subsistence of over a thousand
out-of-work Gypsies and their families. It is an important contribution to pre-evangelization.
At the moment, there are 9 priests of Gypsy origin. They have responsibilities in ordinary
pastoral work which makes their direct participation in the Gypsy pastoral problematic. These
different activities reinforce the self-confidence of Gypsies and contribute to mutual knowledge,
understanding, and welcoming between Gypsies and non-Gypsies.

Parishes
The ordinary pastoral work often goes unnoticed, yet it is the most important: baptisms,
catechisms, Masses with a large Gypsy participation. To understand this observation- in the Eger
diocese 25% of the children who are baptised are Gypsies.

Seminaries
Following the suggestions of the pontifical council of 2013, the culture and the pastoral of
Gypsies have been integrated into the themes taught in all Hungarian seminaries. Other moves
are still necessary. The Pastoral Committee wrote a program of lessons that theology schools use
depending on their specific conditions.
Other regular activities.
Many Roma benefit from aid from Caritas: food, clothing, medication….in some cases it is also
Caritas that makes available seeds that will be used in projects concerning a return to work.
Prison visits permit us to enter into contact with many Roma (at Vác, and Balassagyarmat). We
are also present in educational homes (bible courses, Masses at Aszód and Esztergom).
The Roma participate in a number of movements in the church. For example the cursillo, an
intense spiritual formation and deepening which generally occurs at week-ends. In 2013 their
participation in the cursillo was remarkable.
.III. Other activities concerning evangelization.
The Catholic Church finances many schools where pupils are recruited among the Roma (for
example Kazincbarcika, Karcag, Szolnok, Nyíregyháza, Rakaca, Hodász) and secondary schools
for Roma at Miskolc, Szeged, Budapest etc).
In the County of Komáran-Esztergom, we award every year the Vályi medal to reward the work
done in favour of handicapped children. With the help of the Episcopal Conference we organize
an annual conference on the Roma pastoral which is a place for sharing experiences and for
formation for the participants from all over the country. In the big university towns (Budapest,
Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza, Szeged), there are large Roma colleges helped by different
Catholic churches, the Jesuits in the Szeged-Csanád and Hajdúdorog dioceses, the latter
belonging to the Greek Catholic church but also the Reformed church and the Evangelical
church. The college pupils are mostly of Gypsy origin; they continue their university studies

5

while receiving a formation on the culture and history of the Gypsy people and as well as social
interaction between Gypsies and non- Gypsies. We hope that they will become leaders among
the Roma, capable of accomplishing this mission of successful integration. Currently, some
students are involved in medical studies, music or singing, art, teaching and social work.
In 2015, under the direction of the Blessed Ceferino Institute and with the support of the
Episcopal Conference we have launched a formation for helpers in pastoral work. The aim being
to prepare involved Gypsy or non-Gypsy who will be able to help the parishes in their work and
in particular to maintain contacts between Gypsies and non-Gypsies in the spirit of a parish
community. The participants are recruited among Gypsy or non-Gypsy population. They must
acquire the qualifications and knowledge of the Gypsy people and of parish work.
The socio-pedagogical system is composed of community homes which are places for living
together, places where problems can be discussed with a counselor and which offer a whole
range of services for the needy such as laundry and shower etc. (Arló, Esztergom, Karcag,
Gilvánfa, Alsószentmárton, Kaposfő, Zsámbék.)
The Ceferino House which is in the Vác diocese works an office for pastoral work. According to
its fundamental principle it is open to Gypsies but also to non-Gypsies, with the aim of
establishing relations between the two ethnical groups. These mixed communities of 30 to 40
people work in several small villages. They meet up monthly or yearly for spiritual exercises.
Their main role is to introduce Roma to public life. Different initiatives have been launched to
help needy Roma. Some schools organise “special classes” for youths of 10 to 18 to sensitize
them to the differences of life ideals between Gypsies and non-Gypsies.
A system of day nurseries has been created to help the ‘catching-up of Roma children in the
Nyírség region in the Nógrád County. Another system of community homes has been created in
the Vác diocese, with subventions coming from the state and the management by Ceferino
House. (Dejtár, Vanyarc, Kálló, Mátraverebély, Valkó.) Their functioning is complicated since
subventions are only periodical.

In Budapest one of the largest Gypsy communities has afternoon classes that are organised for
remedial teaching for the children. Our collaborators participate several times a year in spiritual
exercises and formation courses that last two or three days. (Esztergom, Máriabesnyő.)
Masses organized by the pastoral are regularly celebrated (Esztergom, Szent Anna church;
Budapest, church IX, Gát utca, chapel VIII. Tömő utca.)
29th September we organised a youth meeting about the relations between the church and Gypsy
culture. The youths interpreted poesy, plays, dancing and songs inspired by religious sentiments
and Gypsy culture.

The order of the Knights of Blessed Ceferino is composed of Roma who live exemplary lives
and who work to encourage “getting together” with Gypsies and non-Gypsies. They meet once a
year and help with different projects, for example the “chicken” program at Mátraverebély.
The order of the Knights of Malta is also present in pastoral work by its activities among the
young and by material help. (Monor, Tarnabod.)

6

Every year “summer camps” are organized for young Roma (Esztergom, Csobánka, Vanyarc,
Kemence).There are festive meetings including the May festival in Esztergom with a football
match and……a culinary competition, and Mass are always part of the program.
In Budapest, a pastoral workshop initiated by the Jesuits, meets twice a month: it is a place
where people already engaged in pastoral work can meet but also others who are interested by
this work.

IV. Programs aimed at non-Gypsies: Put into focus the relation between Gypsy and non-
Gypsy.
Now and then we receive invitations from universities and prestigious schools who wish to know
more about the work of the pastoral. These are occasions for discussions in a friendly
atmosphere between students and Roma committed to church work. We have the opportunity to
present culture and Gypsy cooking. Often the come-backs are very positive.
Sometimes we also get the opportunity of providing news of our events and the pastoral ideas in
profane media. We try to help the listeners or spectators to discover the work of our committed
collaborators, maybe taking a step forward to a better mutual comprehension.
On Radio Mária where we primarily address believers or churchgoers, there is also a program
that has the same aim.
To open the approach and the understanding of students concerning the Gypsy question our
committed collaborators regularly visit primary and secondary schools. In most cases these
meetings give rise to profound and sincere exchanges.
Finally we have adopted the South American program “El Sistema” which is a teaching method
for slow learners or handicapped children.
We have also proposed to students of Romology and sociology to join activities in day nurseries
as voluntary workers for 50 hours. The relations born from this collaboration help to overcome
prejudices concerning the Roma and to change the stereotypical picture of Gypsies. Experiences
acquired in this way become messages for the majority society.
Here are a few websites that furnish news of pastoral work, events or who publish studies on this
topic.
www.ceferino.hu ; http://www.boldogceferinoalapitvany.hu

Particular programs
Lutherans and Calvinists. Both have works of interest and invitations to conferences or meetings
are sent mutually.
We have occasional communications with Slovakia (Bártfa) with a Gypsy community close to
the Salésiens or at Csicsava with another Gypsy community belonging to the local Greek
Catholic church. In 2013 the gypsy community Ceferino of Gyömrő invited the Gypsy

7

community of Bártfa. This was not only destined to create mutual relations, but also to help the
Slovakia-Hungary reconciliation.

1. from research and estimations Kertesi-Kézdi (2003)
2. Kopp Mária, Magyar Lelkiállapot – Hungarian state of mind-2008 pp.419-420 research of
Szabóné Dr. Kármán Judit.
3. Kopp Mária, Magyar Lelkiállapot2008 p.434, from an article by Miklós Endre
4. Kopp Mária, Magyar Lelkiállapot2008pp.419-420, research of Szabóné Dr. Kármán Judit

Pastorale degli Zingari in Ungheria
I. I Rom in Ungheria 1
Sulla base delle tradizioni secolari la società ungherese è tollerante verso i Rom, ma negli
ultimi anni è apparso una forte voce anti-rom nella vita politica. L'aspetto negativo della
democrazia per i Rom è il giocare nelle lotte politiche dei partiti con la carta degli Zingari, e
questo si manifesta in un forte antiziganismo, o in un permissivismo eccessivo. La
"discriminazione positiva" falsamente interpretata ha rovinato molto l’opinione pubblica sugli
Zingari che ha condotto tante volte ai giudizi meno duri in molti casi quando gli autori del delitto
erano d’origine rom. Nel Parlamento è presente un partito politico rappresentando pensieri anti-
rom eccessivi. Tuttavia, forse anche un contro-effetto di questo è evidente. Nella società c’è uno
strato che diventa sempre più attiva per colmare il conflitto tra Zingari e non Zingari. Conferenze
organizzati su questo tema sono sempre più frequenti, i volontari mostrano ogni dove la loro
disponibilità per aiutarli. In tutto il paese, abbiamo 80-100 iniziative pastorali formali degli
Zingari all'interno della Chiesa cattolica.
La sindrome da burnout dei specalisti significa un problema.
L’ostacolo dell'integrazione può essere l’assistenza sbagliata che conferma la
subordinazione e la dipendenza, e non sostiene il mettersi in proprio.
Vogliamo sottolineare l’ostacolo che deriva dalla mancanza di autostima degli Zingari e
questo è confermato e spesso provocato dall’opinione della maggioranza sulla soggezione dei
Rom, constituendo un’ostacolo davanti la sana cooperazione sociale tra Rom e non-Rom. Ci sono
alcuni che vogliono "risolvere" il “problema" dei Rom che stanno lentamente ma sempre più
rendendosi conto della coscienza" in modo che vogliono fare ritornare lo spirito nella bottiglia, gli
altri cercano di trovare soluzioni più degne all’uomo: fuori la formazione adeguata, la crescita
dell'occupazione cercano di rispettare la loro cultura specifica per dare un posto degno agli Zingari
nella società. approcci fortemente diversi fanno germogliare conflitti estremi poligonali che sono
l’origine delle tensioni attuali con i Rom.
Il numero degli Rom ammonta al 7-8% della popolazione totale. Tuttavia, la capacità
riproduttiva della popolazione Rom è molto superiore a quella della società maggioritaria, e quindi
il numero della società Rom cresce in un ritmo molto più veloce. Il 20% delle donne non-rom ha
tre o più figli, il 61% delle donne rom ha tre o più figli. 2 In dieci anni, mentre il numero della
popolazione ungherese è diminuito di 300 mila, il numero degli Rom è aumentato di 100 mila.
Alcuni gruppi degli Zingari sono presenti nel paese, l’87% non parla la lingua, gli Zingari
cosidetti “romungri” che parlavano il linguaggio di Carpazi che è vicino alla lingua romanes di
oggi sono arrivati nel paese nel XV secolo. Il 7,8% dei Rom che viva nel paese è valacco che era
venuto nel XVIII e XIX secolo in Ungheria, parla la lingua lovari. Gli Zingari bea non parlano una
lingua di tipo romani, ma di vecchio rumeno; loro costituiscono il 4,5% della popolazione zingara
in Ungheria.
La situazione sanitaria dei rom ungheresi è molto sfavorevole. La speranza di vita per un
uomo zingaro è di circa dieci anni meno di quella dei membri della società maggioritaria. Il tasso
di incidenza della malattia è di solito 2-3 volte più, ma c’è una malattia che si incontra sei volte
più (l'asma) fra i Rom.
Le condizioni abitative rispecchiano la loro situazione avversa. Uno dei problemi più gravi
è l'eliminazione dei quartieri dei Rom. Più volte è stato preparato un piano di liquidazione "finale".
Nel 2002, alcuni miliardi di fiorini sono stati programmati, ma alla fine il piano è caduto vittima
1 La maggior parte dei dati è stata presa dalla ricerca, dalla stima di Kertesi e di Kézdi di 2003
2 Morale ungherese di Mária Kopp, 2008, p. 419-420, ricerca di Judit Szabóné dr. Kármán

2

Pastorale degli Zingari in Ungheria
dei giochi politici. 3 Da quello tempo, l'eliminazione dei quartieri va avanti continuamente, ma
molto lentamente.
Solo il 25,1% dei Rom in Ungheria ha un posto di lavoro, il 5% studia, il numero dei
pensionati di invalidità è molto alto: 15,4%. Quelli che sono a casa per educare i bambini, il 13%,
ricevono un po' di remunerazione. Prima del cambio di regime, al regime di dittatura di Kádár,
l'85% aveva un posto di lavoro. In quel tempo, la disoccupazione era dentro il posto di lavoro.
Negli ultimi 25 anni, questo ha provocato una sorta di nostalgia per il periodo prima del cambio di
regime.
L'alto indice della disoccupazione è in relazione con il livello basso di scolarizzazione, di
formazione. Il tasso di disoccupazione è così alto perché il livello della scolarizzazione e della
formazione della popolazione rom è basso. E appunto a causa della povertà non può ottenere una
scolarizzazione di livello più alto perché non si dispone di un reddito sufficente per crescere nella
formazione. Questo circolo vizioso impedisce di uscire della povertà e riproduce continuamente la
povertà, le povere condizioni abitative e gli indicatori di salute.
L'istruzione mostra allo stesso tempo tendenze positive e negative. Il tasso della
popolazione che non finisce l’istruzione primaria è molto alto, è di 30,2%, e la parte che ha finito
la scuola secondaria è solo di 36,4%. L’indice dei maturati riflette il tasso nella classe di età. E'
bene che questo indice si aumenta nella classe di età sempre più giovane.

Tabella comparativa tra la scolarizzazione della popolazione maggioritaria e quella rom:
Inferiore all’istruzione primaria – Almeno istruzione primaria – Scuola professionale – Maturità – Università, collegio
http://www.ceferino.hu/images/stories/tanulmanyok/dul-g-besz-a-ciganysag-helyz/beszamolo_a_magyar_clip_image002_0001.gif

Cambiamenti favorevoli: tra i gruppi di età più giovani la parte della popolazione che non
finisce la scuola secondaria mostra una riduzione meno di cinque volte, ma è sempre di 15%. Il
numero delle persone nelle classi di età più giovani che finiscono la scuola primaria sta sempre
crescendo. La percentuale di maturati è aumentata di dieci volte in trent’anni, ma anche
attualmente è solo di 11,4%. (Nella popolazione maggioritaria il tasso di maturati è di 38,2%.)
L'indice dei lavoratori è più alto, è quasi quadruplicato. Gli ultimi sondaggi mostrano che – benché
il numero di maturati fra i Rom stia crescendo, lo svantaggio sta crescendo sempre di più perché il
numero di maturati giovani nella popolazione totale cresce molto più velocemente. In dieci anni il
ritardo dei Rom è aumentato di 27%. Purtroppo, la recente tendenza è che il numero di scuole
segregate e di classi omogenee rom di pedagogia differenziata sta crescendo. 4 I dati educativi sono
il peggiori negli insediamenti di quasi ghetto.
L'indice di scolarizzazione di collegio e di università è estremamente elevato rispetto alla
media europea, ma resta ancora inferiore al 2% (il 7-8% sarebbe opportuno per la quota).

II. La pastorale dei Rom nella società con le tensioni tra Rom e non-Rom
C’è un elemento centrale, un'idea di base nella pastorale degli Zingari. Non è sufficiente di
affrontare il riallineamento unilaterale dei Rom, ma bisogna anche trasformare la società
maggioritaria in accogliente verso i Rom e anche questo è il compito della pastorale degli Zingari.
3 Morale ungherese di Mária Kopp, 2008, p. 434, articolo di Endre Miklósi
4 Morale ungherese di Mária Kopp, 2008, p. 419-420, ricerca di Judit Szabóné dr. Kármán

3

Pastorale degli Zingari in Ungheria
Allo stesso tempo, dobbiamo esercitare la nostra attività in due direzioni, perché la zizzania che
separa gli Zingari e non Zingari non si attenua spesso con il trattamento unilaterale, secondo le
esperienze, ma al contrario, le tensioni aumentano, come reazione opposta. La soluzione più
efficace è la presenza comune degli Zingari e non zingari in comunità quando guardano insieme in
entrambe le direzioni, verso entrambi i lati delle tensioni sociali.
Il governo politico attuale è cooperativa, incline moderatamente ad aiutare, assicurando un
contesto adatto per l'opera di evangelizzazione tra la popolazione rom.
Alcuni fatti, eventi d’importanza simbolica che influenzano il pensiero collettivo
Probabilmente, non sono molti che usano la Bibbia completa tradotta in lingua romaní in
2008, ma si sente il suo effetto sull’autovalutazione degli Zingari che va crescendo. Nella liturgia
essa si utilizza come traduzione, e non come un testo liturgico ufficiale. Il rispetto e la conoscenza
del Beato Ceferino sono cresciuti in tutto il paese. La sua immagine, il suo nome sono diventati
sempre più conosciuti tra gli Zingari, la sua immagine è esposta agli incontri per formare la
coscienza. Questo influisce la mentalità pubblica sugli Zingari. Negli ultimi anni, da una parte
stiamo notando una voce forte anti-rom nella politica, e allo stesso tempo, il numero dei giovani
zingari lauerati coinvolti nella vita pubblica sta aumentando, e si mostra anche un interesse
silenzioso, una solidarietà verso i Rom. In precedenza, queste persone erano prevalentemente di
mentalità di sinistra, e adesso stanno cominciando ad essere presenti nei valori cristiani.
Nel 2010, un libro divulgativo con titolo Etnografia dei Rom è nato dalla penna del
vescovo János Székely che presente la situazione, la storia e la cutura dei Rom. Questo libro ha
suscitato un interesse oltre le aspettative e stiamo notando che forma continuamente l’immagine
delle persone di buona volontà dagli Zingari. Nel 2015, un libro di catechesi è stato fatto per Rom,
e nel 2016 anche un libro sul rito funebre di lingua romaní.
Ogni anno organizziamo incontri di grandi dimensioni. Tali sono la festa patronale a
Csatka (una parte della Santa Messa si dice in lingua zingara, con testimonianze), la festa
patronale degli Zingari a Mátraverebély – Szentkút (organizzata dai comuni di minoranza di questa
regione, con processione e liturgia della Parola), la festa patronale degli Zingari a Máriapócs (un
evento di due giorni con esercizi spirituali), la festa patronale di Sant’Anna a Csobánka, l’incontro
degli Zingari giovani a Kaposszentbenedek, un incontro nazionale tra Zingari – non-Zingari a Vác,
la festa patronale di San Martino a Alsószentmárton.
La chiesa cattolica greca è presente in una regione dove gli Zingari sono presenti in una
percentuale elevata, facendo grandi sforzi nella pastorale degli Zingari. Scuole, esercizi spirituali,
festa patronale degli Zingari a Máriapócs, ecclesia rom a Hodász.
Nel 2013, la Conferenza Episcopale Ungherese ha organizzato per la prima volta le
Giornate Sociali Cattoliche. La pastorale degli Zingari era presente con alcune lezioni,
organizzando una tavola rotonda e ha suscitato notevole attenzione.
Il lavoro dell’Istituto Beato Ceferino, istituzione della Conferenza Episcopale Cattolica per
la pastorale dei Rom, ha una importanza pre-evangelizzatrice perché si coinvolge nel programma
di lavoro nel settore pubblico che copre l'intero paese, donando così un sostegno per la vita di
migliaia di Rom disoccupati e per le loro famiglie.
Ci sono nove sacerdoti di origine rom, la difficoltà è che una volta incorporati nella
pastorale diocesana diventano meno coinvolti nella pastorale diretta dei Rom.

4

Pastorale degli Zingari in Ungheria
Tutti questi eventi rinforzano l’autovalutazione dei Rom, da una parte, per essere capaci di
avere relazioni più armoniose con i non Rom, e dall’altra parte per formare l'immagine dei non
Rom sui Rom perché quelli siano più accoglienti, più relazionali.

Parrocchie
L’attività ordinaria delle parrocchie non è tanto spettacolare, ma forse la più importante
(catechismo, battesimo, messe, ecc.), a cui partecipano, naturalmente, molti Zingari. Basta
pensare, per esempio, all'Arcidiocesi di Eger dove il 25% dei battezzati sono bambini rom.

Formazione dei seminaristi
Secondo la raccomandazione di 2013 del Pontificio Consiglio della Pastorale per i
Migranti e Itineranti, il tema della cultura dei Rom e della pastorale dei Rom è stato conosciuto
ogni dove in qualche modo nei seminari in Ungheria, nell'educazione, tuttavia, in questo campo è
ancora necessario di fare ulteriori passi. Il Comitato della Pastorale dei Rom della Conferenza
Episcopale Ungherese ha preparato un programma scolastico che viene utilizzato nei collegi
teologici secondo le loro peculiarità, di solito nel contesto della disciplina della Pastorale.
Altre attività regolari
Inoltre, molti Zingari sono aiutati dalla Caritas (assistenza alimentare, vestiti, medicine). In
alcuni casi, la Caritas ha contribuito a lanciare programmi per aiutare la creazione di posti di
lavoro (per esempio, a Kerecsend con un programma di semenza). Anche la nostra pastorale fra i
detenuti è regolare dove entriamo in contatto con molte persone zigane (per esempio a Vác, a
Balassagyarmat). Parecchi istituti educativi organizzano corsi biblici, sante messe (per esempio a
Esztergom, a Aszód).
Ci sono movimenti religiosi a cui partecipano numerosi Zingari. Per esempio, al Cursillo
che dà un’esperienza e una formazione molto intensa dura un weekend lungo. Un gran numero di
Zingari ha partecipato ai weekend di Cursillo nel 2013.

III. Attività di evangelizzazione degli Zingari in modo mirato

La Chiesa cattolica sostiene molte istituzioni educative dove la maggior parte dei studenti è
zigana, (per esempio in città di Kazincbarcika, Karcag, Szolnok, Nyíregyháza, Rakaca, Hodász,
nei collegi specializzati per gli Zingari a Miskolc, a Szeged ed a Budapest, ecc.).
Ogni anno è consegnato il premio Valyi (riconoscenza del lavoro per i bambini
svantaggiati nella provincia Komarom-Esztergom).

Con il sostegno della Conferenza Episcopale organizziamo ogni anno la Conferenza della
pastorale degli Zingari, che offre ai dirigenti della pastorale dei Rom una formazione professionale
e un’occasione per la condivisione di esperienze nelle zone più diverse del paese.
In alcune città universitarie del paese (a Budapest, Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza e
Szeged) operano collegi specializzati per gli Zingari, guidati dalle chiese (cattolica: gesuita,
diocesi di Szeged-Csanád, diocesi cattolica greca di Hajdúdorog, chiese protestante e luterana).
Mentre i rom giovani in prevalenza stanno studiando all'università o ai collegi hanno anche

5

Pastorale degli Zingari in Ungheria
l’occasione di approfondire la conoscenza sulla cultura e la storia zigane, ricevono una formazione
per la convivenza tra Zingari – non Zingari. Il senso della missione si sviluppa in loro, è sperabile
che loro diventeranno lo strato dirigente intellettuale dei Rom nel futuro. Tra loro ci sono alcuni
che vogliono diventare medico, musicista, canzonettista, artista, lavorio sociale, professore.
Nel 2015, sotto la direzione dell’Istituto Beato Ceferino, con il sostegno finanziario della
conferenza episcopale è cominciata una formazione dei collaboratori pastorali nella pastorale dei
Rom, con l’obiettivo di formare collaboratori rom e non-rom impegnati nella pastorale dei Rom
per aiutare nelle parrocchie delle comunità il rapporto delle parrocchie con la società rom locale.
La formazione prepara per il lavoro Rom e non Rom, con un livello di istruzione molto diverso,
offrendo una conoscenza sull’etnografia rom e sulla pastorale fondamentale.
La Rete Socio-pedagogica della Chiesa comprende centri comunitari dove le persone
svantaggiate sono sostenute per studiare, per costruire comunità, e dove si offre anche la
possibilità di lavarsi, mangiare, fare il bagno, di trovare un supporto di consulenza (nelle città di
Arló, Esztergom, Karcag, Gilvánfa, Alsószentmárton, Kaposfő e Zsámbék).
Nella Diocesi di Vác opera la Casa Ceferino, ufficio di pastorale dei Rom. Il suo principio
è quello della pastorale non solo dei Rom, ma vuol predersi cura anche dei non-Rom perché i
rappresentanti della società maggioritaria diventino capaci di entrare in contatto con loro. Ci sono
comunità di Zingari-non-Zingari che operano in alcuni comuni con la partecipazione di 30-40
persone. Si vedono ogni mese, partecipano ogni anno agli esercizi spirituali. Ognuno di loro sta
lavorando nel suo comune per introdurre gli Zingari nella vita pubblica locale. Iniziative di
sostentamento sono state avviate per aiutare i Rom. Queste persone visitano scuole, organizzano
„corsi di professore mastro straordinari” per gli studenti di età compresa tra i 10-18 anni. I giovani
sono molto sensibili a un contatto diverso tra Zingari e non-Zingari.
Reti di assistenza doposcuola guidate dalle famiglie sono state create per bambini
svantaggiati rom nelle regioni Nyírség e Nógrád per sostenerli nelle scuole. Una rete di case di
comunità opera nella diocesi di Vác (nei comuni di Dejtár, Vanyarc, Kálló, Mátraverebély e
Valkó), sotto la gestione di Casa Ceferino. L'operazione continua delle case rappresenta una
grande difficoltà perché i concorsi offrono supporto solo per periodi.
A Budapest, un corso doposcuola di pomeriggio per bambini è organizzato in una delle più
grandi comunità zigana. I nostri collaboratori partecipano agli esercizi spirituali e a corsi di
aggiornamento diverse alcune volte all'anno, ogni volta per 2-3 giorni (nelle città di Esztergom,
Máriabesnyő).
Sante Messe per la pastorale degli Zingari sono celebrate regolarmente a Esztergom
(Chiesa di Sant’Anna ), e a Budapest nel distretto no. IX nella chiesa di Gát utca e e nel distretto
no. VIII, nella cappella di Tömő utca.
A Esztergom, un incontro giovanile è stato organizzato sul tema del rapporto tra la cultura
zingara e la Chiesa, in cui i giovani hanno interpretato poesie, pezzi teatrali, danze e canzoni a
ispirazione religiosa e collegati alla cultura zingara (29 settembre).
L’Ordine Militare del Beato Ceferino che unisce gli Zingari di vita esemplare volendo
promouvere la coesistenza tra Zingari – non-Zingari si riunisce ogni anno e sostiene, per esempio,
il programma di pollame a Mátraverebély e a Esztergom.
L'Ordine di Malta è molto coinvolto nella pastorale degli Zingari con il suo lavoro
economico e con l'educazione dei giovani a Monor e a Tarnabod.

6

Pastorale degli Zingari in Ungheria
Ogni estate organizziamo campi per i giovani zigani (Esztergom, Csobánka, Vanyarc,
Kemence). Ci sono alcuni divertenti ritrovi (per esempio: festa di maggio a Esztergom – con
partita di coppa di calcio, gara di cucina, ma sempre con la santa messa) .
A Budapest, i gesuiti hanno organizzato un’officina per la pastorale degli Zingari che
sostiene la formazione e il dialogo; essa si apre ogni due settimane. Questo è un luogo di incontro
regolare per gli interessati e per coloro che hanno preso un impegno attivo nella pastorale degli
Zingari.

IV. Programmi per i non-Rom, al servizio del contatto tra Rom et non-Rom

A volte, alcuni Collegi, università ci invitano per le celebrazioni della giornata dei Rom,
per tavole rotonde, per occasioni organizzate agli studenti con l’obbiettivo di fargli conoscere la
pastorale dei Rom, e queste sono conversazioni di buon umore e oneste con i Rom presenti,
impegnati nella Chiesa. In questo caso, abbiamo anche l’opportunità di presentare la cultura e la
gastronomia rom. I Rom impegnati nella Chiesa e nella cultura rom suscitano più e più volte uno
stupore nei giovani.
Di tanto in tanto, l’occasione si pone anche nei media secolari di dare notize sugli eventi e
l’approccio della pastorale degli Zingari. Ci sforziamo di fare conoscere agli spettatori, agli
ascoltatori e ai lettori gli Zingari impegnati nella Chiesa che lavorano per il loro popolo. Così
formiamo l’immagine della società maggioritaria sugli Zingari per renderla più aperta verso
contatto con gli Zingari.
La finalità del programma regolare a Radio Maria sugli Zingari è quella di formare
l'immagine del clero e dei fedeli sugli Zingari e renderli capaci al contatto con gli Zingari.
Nelle scuole primarie e secondarie, Rom impegnati nella Chiesa tengono master class non
convenzionali per formare l'approccio degli studenti sui Rom e renderli capaci al contatto con i
Rom. Nella maggior parte dei casi ne escono conversazioni profonde e oneste.
Il metodo di educazione musicale sudamericano "El Sistema" per bambini svantaggiati è
pubblicato in Ungheria.
Per gli studenti di collegio, nel quadro della romologia o della pratica sociale, e per gli
studenti della scuola superiore nell'ambito di un lavoro di volontariato obbligatorio di 50 ore prima
della maturità abbiamo offerto l'opportunità di partecipare all’assistenza doposcuola dei Rom
guidata dalle famiglie. I contatti così nati aiuteranno ad abbattere i pregiudizi nei confronti dei
Rom. Questo forma l'immagine giovani sui Rom. L’esperienza degli studenti nel campo
dell’assistenza dei bambini zingari manda un messaggio ai rappresentanti della società
maggioritaria.
Alcuni siti web presentano da alcuni anni gli eventi e gli studi sulla pastorale degli Zingari:
www.ceferino.hu, http://www.boldogceferinoalapitvany.hu/

Programmi eccezionali
Siamo in contatto con la pastorale degli Zingari luterana e calvinista. Seguiamo
reciprocamente con attenzione il lavoro, e qualche volta ci invitiamo reciprocamente per le
conferenze e riunioni.
Relazione casuale sono costruite con il comune di Bártfa (Slovacchia), con la comunità
Rom locale dei Salesiani di Don Bosco e con il comune di Csicsava, nella comunità della Chiesa

7

Pastorale degli Zingari in Ungheria
greco-cattolica locale. Poi, nel 2013, la comunità rom di Bártfa ha visitato la comunità Ceferino
ungherese, a Budapest-Gyömrő. Il programma ha servito non solo i contatti tra i Rom, ma anche la
riconciliazione ungherese-slovacco.
L’invito per fare missione nel villaggio Barka (in Slovacchia) era straordinario, a cui ha
partecipato l’80-90% della popolazione rom.