XVI. Benedek pápa beszéde az audiencián az európai cigány emberekhez a VI. Pál teremben, 2011. június 11.

Szeretett testvéreim, kedves testvéreim!   o Del si tumentsa! (az Úr legyen Veletek!)

Nagy öröm számomra, hogy találkozhatok veletek, szívből köszönthetlek benneteket abból az alkalomból, hogy elzarándokoltatok Szent Péter sírjához. Köszönöm Antonio Maria Vegliò érseknek, a Vándorlók és Utazók Lelkigondozásának Pápai Tanácsa elnökének a nevetekben is hozzám intézett szavait, és hogy megszervezte ezt a találkozót. Szeretném kifejezni hálámat az olasz Püspöki Konferencia Migrantes Alapítványának, a római egyházközségnek és a Sant’Egidio közösségnek, amiért közreműködtek a zarándoklat megvalósításában és mindazért, amit nap mint tesznek annak érdekében, hogy befogadásra és integrációra találjatok. Külön köszönetet mondok nektek, akik felajánlottátok valóban jelentőségteljes tanúságtételeteket.

Európa minden részéből eljöttetetek Rómába, hogy kinyilvánítsátok hiteteket és Krisztus, az egyház – mindannyiatok otthona – és a pápa iránti szereteteket. Isten szolgája VI. Pál 1965-ben ezekkel a felejthetetlen szavakkal fordult a cigányokhoz: “Ti nem az egyház peremén, hanem bizonyos szempontból a központjában, az egyház szívében vagytok.” Szeretettel ismétlem ma én is: ti az egyházban vagytok! Isten vándorló népének szeretett részei vagytok és arra emlékeztettek minket, hogy „itt nincs maradandó hazánk, inkább az eljövendő után vágyódunk” (Zsid 13,14).

Hozzátok is elérkezett az üdvösség híre, amelyre hittel és reménnyel válaszoltatok, gazdagítva a cigány világi hívek, papok, diakónusok, szerzetesek és szerzetesnők egyházi közösségét. Népetek az egyháznak adta Boldog Ceferino Giménez Mallát, akinek idén ünnepeljük születése 150., vértanúsága 75. évfordulóját. Az Úrral való barátsága ezt a vértanút a hit és a szeretet hiteles tanújává tette. Amilyen buzgalommal Boldog Ceferino imádta Istent, fedezte fel jelenlétét minden emberben és minden eseményben, olyannyira szerette az egyházat és az egyház pásztorait.

Harmadrendi ferencesként hűséges maradt cigány származásához, etnikai csoportja történelméhez és identitásához. A cigány hagyományok szerint kötött házasságot, majd feleségével együtt elhatározta, hogy egyházilag is érvényesíti kapcsolatát a házasság szentségével. Mély vallásossága kifejeződött abban is, hogy naponta szentmisén vett részt és elimádkozta a rózsafüzért. A szentolvasót mindig a zsebében hordta és éppen ezért tartóztatták le, ezért vált Boldog Ceferino hiteles módon a „rózsafüzér vértanújává”. Élete utolsó pillanatában sem engedte, hogy elvegyék tőle. Boldog Ceferino ma arra hív benneteket, hogy kövessétek példáját és megmutatja nektek az utat: odaadással imádkozzatok, különösen a rózsafüzért, szeressétek az Eucharisztiát és a többi szentséget, tartsátok meg a parancsolatokat, legyetek becsületesek, forduljatok szeretettel és nagylelkűen felebarátaitok felé, különös tekintettel a szegényekre. Ez majd megerősít titeket a szektákkal és egyéb csoportokkal szemben, amelyek veszélyeztetik az egyházzal való szeretetközösségeteket.

Történelmetek összetett és néhány időszakban fájdalmas volt. Olyan nép vagytok, amelyet az elmúlt évszázadokban nem jellemeztek nacionalista ideológiák, amely nem törekedett földterületek birtoklására vagy más népek feletti uralomra. Hazátlanok lettetek és gondolatban az egész földrészt otthonotoknak éreztétek. Ennek ellenére továbbra is súlyos és aggasztó problémák állnak fenn, gyakran nehéz a kapcsolatotok a társadalmakkal, amelyekben éltek. Sajnos hosszú évszázadokon át részetek volt a kitaszítottság, és olykor az üldöztetés keserűségében, mint a II. világháború idején. Cigányok nők, férfiak és gyerekek ezreit gyilkolták le barbár módon a haláltáborokban. Ez a dráma, amit ti porrajmosnak neveztek, magyarul „nagy elemésztés”, sajnos kevéssé van jelen a köztudatban, arányait sem mérték még fel teljesen, de családjaitok szívükben hordozzák emlékét. 2006. május 28-án az Auschwitz-Birkenau-i koncentrációs táborban tett látogatásom alkalmából imádkoztam az üldöztetés áldozataiért és leróttam tiszteletemet a roma nyelven írt tábla előtt, amely a cigány elesettekre emlékezik. Az európai lelkiismeret nem felejtheti el ezt a sok fájdalmat! Népetek soha többé ne legyen üldöztetés, visszautasítás és megvetés tárgya! Részetekről pedig keressék mindig az igazságosságot, a törvényességet, a kiengesztelődést és törekedjenek arra, hogy ne okozzanak szenvedést másoknak!

Istennek hála, napjainkban változik a helyzet: új lehetőségek nyílnak előttetek, újfajta tudatosságra tesztek szert. A történelemben a kultúra jelentős formáit teremtettétek meg, mint a zene és az ének, amivel gazdagították Európát. Sok etnikai csoport már nem él vándoréletet, hanem keresi a letelepedett életformát, amelyhez új kilátások társulnak. Az egyház veletek együtt jár az úton a jobb jövő felé és arra hív titeket, hogy éljetek az evangélium odaadást igénylő elvárásai szerint, bízva Krisztus erejében.

Európa, amely felszámolja a határokat és gazdagságnak tekinti a népek és kultúrák változatosságát, új lehetőségeket kínál fel számukra. A pápa arra buzdította a cigányokat, hogy közösen írják meg történelmük új fejezetét Európa részére. Az emberhez méltó lakás és munka, valamint a gyermekek oktatása jelentik azokat az alapokat, amelyekre az integráció épülhet, és amely hasznos az egész társadalom számára. A cigányok is ténylegesen és lojálisan működjenek együtt, hogy családjuk beilleszkedjen az európai polgárság körébe.

A válaszfalakat csökkentő és a népek, kultúrák különbözőségét gazdagságnak tekintő Európa is új lehetőségeket kínál számotokra. Arra hívlak benneteket, kedves barátaim, hogy közösen írjatok egy új fejezetet népetek és Európa történelmében! A tisztességes lakhatásra és munkára, valamint a gyerekek oktatására való törekvés adják azokat az alapokat, amelyre az integrációt építeni kell, ami a ti javatokra és az egész társadalom javára fog szolgálni. Ti is tevőlegesen és becsülettel járuljatok hozzá, hogy családjaitok méltóképpen beilleszkedhessenek az európai civil társadalomba! Sokan vannak közöttetek a gyerekek és a fiatalok, akik tanulni szeretnének, és együtt élni a többiekkel, úgy szeretnének élni, ahogy a többiek. Különleges szeretettel tekintek rájuk, mert meggyőződésem, hogy gyerekeiteknek joga van egy jobb élethez. Az ő javuk legyen legfőbb törekvésetek! Őrizzétek meg családjaitok, e kicsiny család-egyházak méltóságát és értékét, hogy az emberiesség igazi iskolájává váljanak (vö. Gaudium et spes, 52.). Az intézmények pedig a maguk részéről törekedjenek arra, hogy megfelelően támogassák ezt a folyamatot.

Ti is is arra kaptatok meghívást, hogy tevékenyen részt vegyetek az egyház evangelizációs küldetésében, pasztorális tevékenységet végezzetek közösségeitekben. Az etnikai csoportjaitokhoz tartozó papok, diakónusok, Istennek szentelt személyek jelenléte közöttetek Isten ajándékát jelentik és annak a pozitív jele, hogy a helyi egyházak párbeszédet folytatnak népetekkel. Ezt a párbeszédet támogatni és fejleszteni kell. Bizalommal és figyelemmel forduljatok ezekhez a testvéreitekhez, és velük együtt hirdessétek hűségesen és örömmel Istennek a cigány nép és minden nép iránti szeretetét! Az egyház arra vágyik, hogy minden ember felismerje: ugyanannak az Atyának  a gyermekei és ugyanannak az emberi családnak a tagjai vagyunk.

Pünkösd vigíliája van, amikor az Úr kiárasztja Lelkét az apostolokra, akik elkezdték hirdetni az evangéliumot minden nép nyelvén. A Szentlélek bőségesen árassza ki ajándékait mindannyiatokra, a világban szétszóródott családjaitokra és közösségeitekre és tegyen benneteket a feltámadt Krisztus nagylelkű tanúivá. Szűz Mária, akit annyira szerettek és akit Amari Devleskeridej – a Mi Istenanyánk –  néven szólítotok, kísérjen titeket a világ útjain, és Boldog Ceferino támogasson közbenjárásával.

Cigány nyelven: Szívből köszönöm mindnyájatoknak, hogy eljöttetek ide Péter székhelyére, hogy kinyilvánítsátok hiteteket, az egyház és a pápa iránti szereteteket. Boldog Ceferino legyen mindnyájatok előtt a Krisztusért és az egyházért élt élet, a parancsolatok megtartásának és a felebarát szeretének példája. A pápa közel van mindnyájatokhoz és megemlékezik rólatok imádságaiban. Az Úr áldjon meg benneteket, közösségeiteket, családjaitokat és jövőtöket. Az Úr adjon nektek egészséget és szerencsét. Maradjatok meg Istenben!